ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007 – ANNOUNCEMENT OF REGULATED INFORMATION ACCORDING TO LAW 3556/2007

Αθήνα, 26η Νοεμβρίου 2014- Η  Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (στο εξής «η Εταιρία») ανακοινώνει ότι υπέβαλε σήμερα, 26.11.2014, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αίτημα διαγραφής των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιγοράς, του αιτήματος διαγραφής των μετοχών της Εταιρίας, είχε εγκριθεί από την έκτακτη αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 25.11.2014 και στην οποία παρέστη ο μοναδικός μέτοχος αυτής, που κατέχει το σύνολο των 322.925.288  κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, παρέστη δε επίσης, όπως ορίζει ο νόμος, η Συμβολαιογράφος Αθηνών Ελένη Χρήστου Θωμοπούλου.

H Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στη συνεδρίαση ποσοστού 100% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ήτοι με 322.925.288 ψήφους του μοναδικού μετόχου, υπέρ, επί συνόλου 322.925.288 ψήφων, αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή της σχετικής αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.).

Επίσης, η Γενική Συνέλευση παρείχε τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις, για την υλοποίηση της απόφασης, με τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων, ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κάθε άλλου αρμόδιου φορέα και την υποβολή της προβλεπόμενης, στο άρθρο 17, παράγραφο 5 του Ν. 3371/2005, αίτησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να αποφασιστεί η διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Athens, November 26th 2014- M.J. MAILLIS S.A. – INDUSTRIAL PACKAGING SYSTEMS & TECHNOLOGIES” (hereinafter “the Company”) announces that it has filed, today, with the Capital Market Commission (HCMC), an application for the de-listing of its shares from the Athens Stock Exchange.

The submission to the Capital Market Commission, of the de-listing application, in respect of the Company’s shares was approved by the extraordinary general assembly of the entire shareholders, held on 25.11.2014, which was attended by the sole shareholder, holding all of the 322,925,288 ordinary registered voting shares of the Company, ie 100% of the paid-up share capital and voting rights and was also attended, as required by law, the Notary Public of Athens Eleni Christou Thomopoulou.

The General Assembly, by a unanimous resolution of 100% of the paid up share capital, represented at the meeting, i.e. with 322,925,288 votes of the sole shareholder, over a total of 322,925,288 votes, approved the de-listing of the Company’s shares from the Athens Stock Exchange and the submission of the de-listing application, to the Capital Market Commission.

Also, the General Assembly provided the necessary authorizations for the implementation of the decision, so that all required actions are carried-out before the HCMC, the Athens Stock Exchange and any other relevant body and for the submission to the HCMC of the application provided, in Article 17, paragraph 5 of Law 3371/2005, in order to approve the delisting of the Company’s shares from the Athens Stock Exchange.